Ιερό Ηρακλή/Πόντζια

Ιερό Ηρακλή/Πόντζια
  • Επιλέξτε αρχαιολογικό χώρο

‘’ Ες δε το όρος το Λαφύστιον και ές του Διός του λαφυστίου το τέμενοςείσιν έκ Κορωνείας στάδιοι μάλιστα είκοσι.Λίθου μέν το άγαλμα εστίν .Αθάμαντος δε θύειν Φρίξον και Έλλην ενταύθα μέλλοντος πεμφθήναι κριόν τοίς παισί φασιν υπό Διός έχοντα το έριον χρυσούν,και αποδράναι σφάς επί του κριού τούτου.Ανωτέρω δε έστιν Ηρακλής χάροψ επίκλησιν ενταύθα δε οί βοιωτοί λέγουσιν αναβήναι τον Ηρακλέα άγοντα του Άδου τον κύνα.Έκ δε Λαφυστίου κατιόντι ες της ιτωνίας Αθηνάς το ιερόν ποταμός έστι Φάλαρος ές την Κηφισίδα εκδιδούς λίμνην.,,
Από την Κορώνεια ως το Λαφύστιο όρος και το τέμενος του λαφύστιου Δία είναι είκοσι περίπου στάδια. Το λατρευτικό άγαλμα είναι λίθινο .Κατά την παράδοση όταν ο Αθάμας επρόκειτο να θυσιάσει εδώ το Φρίξο και την Έλλη, ο Δίας έστειλε για τα παιδιά ένα κριάρι χρυσόμαλλο και τα παιδιά απέδρασαν πάνω στο κριάρι αυτό. 

Πιό πάνω είναι ο Ηρακλής που επονομάζεται χάροψ, οι βοιωτοί λένε πως αυτού ο Ηρακλής ανέβηκε από τον Άδη φέρνοντας μαζί του το σκυλί του Άδη. Κατηφορίζοντας κανείς από το Λαφύστιο προς το ιερό της ιτωνίας Αθηνάς συναντάει ένα ποτάμι Φάλαρο, που χύνεται στην Κηφισίδα λίμνη.

Η ακριβής θέση του χαροπείου της Κορώνειας δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί με επιγραφικό εύρημα. Βρίσκονταν ασφαλώς στην επικράτεια της Κορώνειας την οποία μόνο από της & 6 εγκαταλείπει ο Παυσανίας .Η καταλληλότερη θέση στην αναφερόμενη απόσταση ,για την δημιουργία ενός ιερού αυτού του είδους είναι του μοναστηριού των Ταξιαρχών του χωριού Αγία Τριάδα με τη μεγάλη πηγή στη σκιά πολλών δένδρων. Το εκκλησάκι των Ταξιαρχών που πρέπει να κατέχει τη θέση ενός αρχαίου ναΐσκου του Χάροπα ,απέχει μόνο μερικές δεκάδες μέτρων από το πλούσιο κεφαλάρι που μπορούσε να θεωρείται ως το στόμιο του κάτω κόσμου, από όπου βγήκε ο χάροψ Ηρακλής φέρνοντας μαζί του τον Κέρβερο ,όπως λέει ο Παυσανίας. Μεταξύ του ναού και του ρέματος που σχηματίζεται από την πηγή ,βρίσκεται η πολύ χρήσιμη στο αρχαίο ιερό στοά που ανέσκαψε ο Θ. Σπυρόπουλος 


(ΑΔ 1972 Χρον.316).
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΒΟΙΩΤΙΚΑ-ΦΩΚΙΚΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Η περιοχή που βρίσκονται τα ερείπια αρχαίου ναού, και η πηγή μαζί με το εκκλησάκι των Ταξιαρχών ονομάζεται ‘’Πόντζια,, το ίδιο και το ποταμάκι που σχηματίζεται από τα νερά της πηγής, το οποίο κατηφορίζοντας δυο χιλιόμετρα περίπου πιο κάτω συναντάει το ρέμα που κατεβαίνει από τον Ελικώνα ,από τις πηγές που ξεκινούν από την θέση του σπηλαίου της Νύμφης Κορώνειας ,όπου είναι και το εξωκκλήσι της Παναγίας. Το ποτάμι αυτό στην αρχαιότητα λεγόταν Φάλαρος που συνεχίζοντας την πορεία του περνούσε δίπλα από την πόλη της αρχαίας Κορώνειας και κατέληγε στην Κηφισίδα λίμνη.
Στον χάρτη φαίνεται η διαδρομή για να πάει κάποιος στο Ιερό του χάροπα Ηρακλή.